Tip # 9 van 10 voor een bredere toegankelijkheid van je aanbod

Vandaag al de laatste van de 7 B-s van Toegankelijkheid!

Merk je dat jongeren, LGBT, mensen met migratie-achtergrond, … systematisch weg blijven bij je jeugdbeweging, schoolfeest, hulp- en dienstverlening of sportclub – ook al wil je hen er oprecht graag bij? Dan kan je nog een laatste mogelijke drempel in overweging nemen, nl. de BETROUWBAARHEID. We stellen onszelf de vraag: heeft onze doelgroep vertrouwen in ons? We staan stil bij ons imago en bij wat we doen om vertrouwen in te boezemen.

Tip # 9 van 10: STEL JEZELF DE VRAAG: “ZIJN WIJ BETROUWBAAR?”

Belangrijke vragen hier zijn:

 • Wat is ons imago bij de verschillende segmenten van onze doelgroep?
 • Heeft iedereen in onze doelgroep vertrouwen in de organisatie en in de medewerkers?
 • Zijn we ook te vertrouwen?
 • Voelen mensen zich welkom bij ons? Bieden wij een warme en veilige omgeving? Dragen we zorg voor mensen die bij ons over de vloer komen?
 • Grijpen we in wanneer iemand hier beledigd of vernederd wordt?
 • Maken we duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan? En zorgen we ervoor dat die nageleefd worden?
 • Voeren we een actief non-discriminatiebeleid?
 • Werken we samen met de vertrouwenspersonen van hen die we willen bereiken?

We beantwoorden nog een laatste keer deze vragen, denkend aan dat deel van onze doelgroep dat we moeilijk bereiken. Ik geef een paar voorbeelden. Een organisatie die heel opvallend religieuze symbolen aanbrengt in haar lokalen, zal weinig vertrouwen inboezemen bij mensen van een andere levensbeschouwing, omdat ze het gevoel krijgen dat ze daar niet op hun plaats zijn … Een televisiezender die alleen maar blanke mensen in beeld brengt, wekt bij mensen met een donkerder huidskleur de indruk dat ze van geen tel zijn. Een wachtzaal van een huisartsenpraktijk waar een dakloze door andere patiënten beschimpt wordt, is een onveilige omgeving voor mensen in armoede, tenzij het medisch personeel ingrijpt en de dakloze in bescherming neemt.

Goede praktijk – Het verhitte debat vorige week rond ouderparticipatie naar aanleiding van de uitspraken van minister Crevits zit ons nog vers in het geheugen. Terecht werd in dat verband de aandacht gevestigd op de Gentse brugfiguren. Ze vormen de perfecte illustratie van het verhogen van de betrouwbaarheid van scholen in functie van een bredere toegankelijkheid.

In Gent worden al 20 jaar brugfiguren ingezet om een brug te maken tussen de school en (kwetsbare) ouders. Ze brengen de thuissituatie van kinderen binnen in de school en omgekeerd. Ze vertrekken daarbij vanuit het kind en proberen met de ouders een vertrouwensband op te bouwen. Dat kan zijn door een babbeltje aan de schoolpoort, een kop koffie in de ochtend, een huisbezoek. Soms gaan ze ook met leerkrachten op huisbezoek. De brugfiguren maken op die manier hun naam waar. Ze zijn sleutelfiguren die ook door andere organisaties in de wijk aangesproken kunnen worden. Bij het project Brood ’n Babbel, dat ik vorig jaar bij Buurtwerk in Gent begeleidde, waren de brugfiguren bijvoorbeeld van onschatbare waarde in het toeleiden van mama-s naar onze ontmoetingsmomenten.

Intercultureel bemiddelaars hebben een gelijkaardige functie. In het bijgaande filmpje vertelt Mihaela over haar werk met Roma-cliënten.

Mogelijke verbeteracties

 • We gaan op zoek naar de sleutelfiguren in onze doelgroep en bouwen een goede band met hen op.
 • We werken aan een open sfeer en warm welkom. We hebben bijzondere aandacht voor mensen die voor het eerst bij ons over de drempel stappen.
 • In onze foto-s en ander beeldmateriaal tonen we de diversiteit in onze doelgroep. Zo kunnen mensen zich makkelijker met ons identificeren.
 • In de aankleding van onze lokalen zijn we zo neutraal mogelijk of weerspiegelen we de diversiteit in onze doelgroep.
 • We ontwikkelen een non-discriminatiecode en communiceren er duidelijk over. Het blijft geen dode letter.
 • We zorgen ervoor dat alle personeelsleden én vrijwilligers met cliëntencontact dezelfde open houding uitstralen.

Jouw actie – Beoordeel je situatie op dit moment? Is BETROUWBAARHEID een drempel naar je aanbod of initiatief?

 • 5 punten = dit is helemaal geen drempel
 • 4 punten = we zijn goed bezig
 • 3 punten = het is redelijk
 • 2 punten = hier is nog werk aan de winkel
 • 1 punt      = dit is een grote drempel

Geef jezelf een score en schrijf ze op een papiertje. Morgen bij tip # 10 heb je alle scores bij de B-s opnieuw nodig om je prioriteiten voor actie te bepalen.

De laatste tip uit deze reeks gaat over het selecteren van 2 à 3 werkpunten en het schrijven van een actieplan.